Klinický logoped je odborník, který vám ukáže jak můžete rozvíjet fomální a obsahovou stránku řeči. Neučí, ale poskytuje pacientům a jejich zákonným zástupcům návod a metodické vedení, jak zlepšovat komunikační schopnosti. Zásadním požadavkem je úzká spolupráce s rodiči a intenzivní domácí příprava.

Kdy se objednat ke klinickému logopedovi?

V rámci klinické logopedie poskytuji komplexní péči (odbornou diagnostiku, terapii a poradenství) pro děti a dospívající v následujících oblastech:

poruchy či vady výslovnosti (dyslalie),
opožděný vývoj řeči,
specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie),
poruchy řeči v důsledku onemocnění centrální nervové soustavy v oblastech kontrolující motorické funkce (dysartrie),
poruchy řeči u kombinovaných vad,
získaná neurotická nemluvnost (mutismus),
poruchy plnulosti a tempa řeči (koktavost)(breptavost),
poruchy autistického spektra (PAS)

Co Vás čeká?

Vstupní vyšetření klinickým logopedem:

  • úvodní pohovor
  • sepsání anamnestických údajů
  • sestavení individuálního terapeutického plánu
  • doporučení případných dalších odborných vyšetření
  • individuální práce s klientem
  • doporučení vhodných cvičení, zacvičení

Navazující terapie:

  • frekvence konzultací s klinickým logopedem je stanovena v individuálním logopedickém plánu
  • zopakování cvičení zadaných na předešlé konzultaci
  • doporučení a zacvičení nových vhodných cvičení